วิธีกรรม การไถ่ชีวิตโคกระบือที่ถูกต้อง ได้บุญกุศล อานิสงส์ใหญ่

การไถ่ชีวิตโคกระบือนั้นจะได้อานิสงส์ใหญ่ เพราะถือเป็นชาติที่ใกล้มนุษย์(หมายถึงเชื่อว่าชาติต่อไปของโคกระบือมีสิทธิ์มากที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์) การที่โคกระบือถูกจับเข้าโรงฆ่าสัตว์จะทำให้จิตเศร้าหมอง ในขณะตายจึงทำให้ชาติต่อไปเดิมมีสิทธิ์ได้มาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องเสียโอกาสเพราะจิตเศร้าหมอง

วิธีกรรม การไถ่ชีวิตโคกระบือที่ถูกต้อง ได้บุญกุศล อานิสงส์ใหญ่

การไถ่ชีวิตโคกระบือจึงหมายถึงช่วยให้สัตว์ในอบายภูมิสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์โดยช่วยให้จิตไม่เศร้าหมองทรมานก่อนตาย อีกทั้งผู้ที่ทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์ไถ่ชีวิตโคกระบือ ด้วยอานิสงส์ผลบุญในด้านการช่วยเหลือชีวิตคนหรือสัตว์อื่นให้รอดพ้นจากความตายนั้น จะได้รับอานิสงส์คือมีอายุที่ยืนยาวปราศจากสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพภัย ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รอดพ้นจากกรรม ที่เรียกว่าชะตาขาดหรือหมดวัยอันควร หรือการเจ็บป่วยด้วยโรคกรรมก็ตาม ใครเจ็บไข้ได้ป่วยลองตั้งจิตอธิษฐานดีๆ ร่วมบุญนี้ร่วมกันนะคะ

คำอธิษฐานการไถ่ชีวิตโคกระบือ

ข้าพเจ้าชื่อ...สกุล...เกิดวันที่...เดือน...พ.ศ....อายุ...ขออธิษฐานจิตบูชา ขอกุศลผลบุญที่หมู่ข้าพเจ้าได้ร่วมให้ทานชีวิตสัตว์ กราบถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบัน และทุกพระองค์ในอนาคต กราบถวายแด่คุณพระธรรมคำสั่งสอนที่ตรัสไว้ดีแล้ว กราบถวายแด่องค์พระศรีอริยะเมตตรัย และพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกพระองค์

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายแด่เทพพรหมเทวา ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ คุณครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ทุกท่าน คุณพระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระเพลิง พระพาย พระพิรุณพระอินทร์ พระพรหม พระยายมราช ท้าวจตุโลกบาลทุกพระองค์ทุกท่าน พระยานาคราชทั่วทุกแดน มาเป็นทิพย์พยาน

วันนี้ข้าพเจ้าตั้งจิตเป็นมหากุศลในการปลดปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทาน คือปล่อย. ควายเผือกแม่ลูก จำนวนรวม สองตัว ปล่อย เพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรูและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตัวที่เป็นที่พึ่งขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้า ตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากรรมนายเวร จงนำเอาสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัยสรรพเคราะห์ เสนียดจัญไร ออกไปจากตัวข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอทุกพระองค์ทุกท่านโปรดเมตตา มาเป็นสักขีพยาน รับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้า ขอทุกพระองค์จงอนุโมทนาสาธุการ ในกุศลผลบุญที่หมู่ข้าพเจ้าได้ร่วมกันทำแล้ว และจะทำต่อไป ขอโปรดคุ้มครองชีวิตสัตว์ทั้งหลายนี้ ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุขัย ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ถูกปลดปล่อยนี้ จงเป็นอิสรภาพสู่ผืนดิน สู่ผืนน้ำ สู่ท้องฟ้านภากาศ สู่สถานที่ที่ควรจะอยู่ และรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

ขออานิสงส์ผลบุญกุศลในครั้งนี้ จงสะเดาะเคราะห์ร้ายของข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ...นามสกุล...) ให้กลับกลายเป็นดี มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่บัตินี้เป็นต้นไป จงหมดเคราะห์ หมดโศก หมดโรค หมดภัยปราศจากบาปเวรใดๆ มาแผ้วพาน ให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาล

ขออานิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ขอให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้มีอายุยืนยาว ได้พระพบพระพุทธศาสนาและพบวิปัสสนากรรมฐาน ทุกชาติทุกภพ จนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ