เผย วิธีกระตุ้นฮอร์โมนที่ช่วยเผาผลาญ และละลายไขมันในร่างกายของคุณ

 

ถาคุณหยุดบริโภคอาหารประเภทที่มีนํ้าตาลสูง ผลไมรสหวาน ของคบเคี้ยว อาหารจำพวกแปงลงไป แล้วหันมาทานขาวและธัญพืชแลวการออกกําลังกาย 30 นาทีทุกวัน ภายหลังจากการออกกำลังกาย 12-48 ชม. ร่างกายของคุณจะเผาผลาญไขมันและโปรตีนจะช่วยสรางกลามเนื้อใหมให้กับคุณ

 

ในบทความนี้เราจะแนะนําวิธีงายๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นฮอรโมนในการเผาผลาญไขมันของคุณ

 

3 ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพมากนี้ ช่วยในกระบวนการเผา ผลาญไขมัน:

 

ขั้นตอนที่ 1 หยุดสารประกอบคาร์โบไฮเดรตที่มีรสหวานทั้งหมด และทานผักที่ไม่แป้งให้มากขึ้น

 

- คุณควรบริโภคผักที่ปราศจากแป้งให้มากขึ้น

 

- ควรกินผลไม้สดเทานั้น เชน แอปเปล

 

- ไม่ทานขนมหวานลูกกวาดทุกชนิด (ยกเว้นผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น หญาหวานและนํ้าผึ้ง)

 

- ไมทานคุกกี้ ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มแอลกอฮอล อาหารแปรรูปที่มีนํ้าตาล ทั้งหมด

 

อาจจะดูเหมือนยากมากสําหรับคุณ จริงอยู่รางกายได้รับพลังงานและแคลอรี่จากคารโบไฮเดรตแต่มันจะไมเผาผลาญไขมันส่วนเกินที่มีอยู่เลย

 

ขั้นตอนที่ 2: กินถั่วและผักมากๆ

 

- ควรมีสีเขียวเพิ่มเข้าไปในมื้อเชาของคุณ (ปลานึ่งหรือน้ำผักเป็นดี)

 

- สําหรับมื้อกลางวันและมื้อคํ่า คุณควรมีสลัด

 

- พยายามงดกินโปรตีนจากสัตวทั้งหมดและแทนดวยพืชตระกูลถั่ว อ

- คุณควรใชน้ำมันมะพราวแทนเนย หรือใช้นํ้ามันดอกทานตะวันหรือน้ำมันมะกอกก็ได้อ

- คอยๆลดคารโบไฮเดรตลง เชน กินขาวและธัญพืชชนิดอื่น ๆ อย่างละครึ่งต่อหนึ่งถ้วย

 

ขั้นตอนที่ 3: ติดตารางเวลาการรับประทานอาหารและลดปริมาณการทานให้น้อยลง

 

- หลังจาก 19:00 น.งดทานอาหารทุกชนิด แม้แต่ผลไม้

 

- ระหวางมื้ออาหาร คุณควรดื่มนํ้ามะนาวหรือชาสมุนไพรเพียงอยางเดียว

 

- กินอาหาร 3 มื้อ ให้มีปริมาณที่ลดลง หรือ ลดลงเหลือแค่ 2 มื้อ กินเป็นระยะเวลา 1 เดือน

 

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มการออกกำลังกานและดื่มน้ำผลไม้เพื่อลดนํ้าหนักอ

- เริ่มด้วยการออกกําลังกาย วิ่ง การเดิน หรือ ขี่จักรยานเปน เวลา 10 นาทีทุกวัน หลังจากนั้นให้บวกเพิ่มอีก 5 นาที

 

- ดื่มนํ้าผลไม้ให้มากขึ้นเพื่อลดนํ้าหนัก

 

- หากคุณไม่สามารถทําแบบฝกหัดนี้ได้ทุกวัน คุณควรทํานํ้าผลไม้ง่ายๆ ดื่มเพียงสองมื้อตอวัน

 

 

อ้างอิง :fitlifesite.com