หุ่นสวยทันใจง่ายๆ ด้วย 12 กฏสำหรับคนอยากผอม รับรองได้ผล !

 

1 : มื้อเช?าห?ามอด สารอาหารต?องครบ เลือกข?าวกล?อง หรือขนมป?งโฮเกรน เน?นทานผักให?มาก ทานโปรตีนจากเนื้อปลา เต?าหู?ไข?หรือเนื้อสัตว?ไม?ติดมันไม?ผ?านการทอด แล?วตามด?วยกาแฟดํา ผลไม? ประเภทไม?หวานจัด เช?น ฝรั่ง หรือแตงโม

 

 

2 : มื้อเที่ยงทานให?น?อย ลดแป?ง เน?นเนื้อสัตว?ผัก และผลไม?ที่ให?พลังงานตํ่า

 

3 : มื้อเย็น อาหารที่ให?พลังงานตํ่า ย?อยง?าย เช?น ทานปลานึ่งกับนํ้าจิ้มแจ?ว ผักสดหรือผักลวก ที่ สําคัญคือลดแป?งให?มากที่สุด

 

 

4 : ดื่มชาเขียวร?อนระหว?างมื้ออาหาร หรือดื่มนํ้าขิงให?ได?วันละ 3 แก?ว เพื่อช?วยเพิ่มการเผาผลาญ โดยไม?เติมรสหวานใดๆ

 

5 : เลือกกิจกรรมออกกําลังกายอย?างต?อเนื่อง อย?างน?อยวันละ 40 นาทีสัปดาห?ละ 4 ครั้ง และ ควรวอร?มร?างกายก?อนทุกครั้ง

 

6 : ดื่มนํ้าให?มากอย?างน?อยวันละ 8 แก?ว อย?าปล?อยให?ปากแห?งเพราะขาดนํ้า และควรดื่มเป?นนํ้าเย็น เพื่อช?วยเพิ่มการเผาผลาญ

 

 

7 : หาวันหยุด เพื่อทํากิจกรรมออกกําลังกาย เช?น กีฬาตีแบดมินตัน ว?ายนํ้า เข?าฟ?ตเนส ต?อเนื่อง 1 ชั่วโมง ต?อวัน

 

8 : ดื่มนํ้ามะพร?าวอ?อนเพื่อเติมความสดชื่นให?ร?างกาย และฟ??นฟูความเหนื่อยล?าหลังจากออกกําลัง กาย เพราะนํ้ามะพร?าวมีแร?ธาตุต?าง ๆ ที่ร?างกายต?องการเป?นจํานวนมาก มีนํ้าตาลกลูโคสที่ร?างกายของ เราสามารถดูดซึมไปใช?ประโยชน?ได?ในทันทีนอกจากนี้ยังช?วยสร?างคอลลาเจน ลดริ้วรอยได?ด?วย

 

9 : ไม?นอนดึกและนอนให?เพียงพอ ควรเข?านอนก?อน 22.00 น. และนอนให?พอ 6?8 ชม.

 

 

10 : งดขนมหวาน หรือเลือกทานชนิดหวานน?อย เช?น คุ?กกี้ข?าวโอ?ต ข?าวโพดต?ม บราวนี่ถั่วแดง

 

11 : ยกดัมเบลบ?อยๆ อาจวางดัมเบลขนาด 0.5?1 กิโลกรัม ไว?ใกล?โต?ะทํางาน เมื่อรู?สึกอยากพัก จากงาน ก็ยกดัมเบลประมาณ 10 นาทีเป?นการบริหารกล?ามเนื้อให?แข็งแรง และเพิ่มการเผาผลาญ พลังงาน

 

12 : หาโอกาสทําความสะอาดบ?านเป?นพิเศษ หรือจัดบ?านครั้งใหญ?ในช?วงนี้อาจจะต?องใช?เวลาทั้ง วันหรือมากกว?านั้น เพราะนั่นเป?นกิจกรรมที่ดีได?ออกกําลังกาย เผาผลาญพลังงานที่ดีและใช?เวลาให? เกิดประโยชน?

 

 

หากว?าคุณเป?นคนหนึ่งที่ตั้งใจจริง ที่จะควบคุมนํ้าหนัก ลดสัดส?วนให?ผอมเพรียว เริ่มต?น ตั้งแต?วันนี้กับ 12 กฎ ที่ควรจําให?ขึ้นใจและปฏิบัติตามอย?างมีวินัย แล?วคุณจะมีหุ?นที่สวย ผอม เพียวได?ดั่งใจภายในเวลาอันรวดเร็ว แถมด?วยสุขภาพดีอีกด?วยนะค?ะ

 

เรียบเรียงเนื้อหาโดย : Kaijeaw.com